Demo

Praktische informatie

Aansprakelijkheid

 • De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van cliënten in het pand of daarbuiten
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor enig letsel dat kinderen mogelijk oplopen in de praktijk als zij meekomen, anders dan voor behandeling.
 • Uit veiligheidsoverwegingen worden kinderen tot 12 jaar niet toegelaten in de oefenzaal.

Administratie
De secretaresse is aanwezig van 08.00 tot 13.00 uur. Wij verzoeken u dan ook bij voorkeur ’s ochtends te bellen voor het maken of wijzigen van een afspraak of voor vragen van administratieve aard. Uiteraard kunt u ook langs komen. Komt u voor de eerste keer en wilt u zich inschrijven, neem dan uw legitimatie en uw verzekeringsgegevens (verzekeringspasje / polisblad) mee.

Behandeling
De eerste afspraak bestaat uit een intake en een onderzoek en wordt er samen met u een behandelplan opgesteld. Een behandelsessie duurt gemiddeld 25 minuten; afhankelijk van de klacht kan hiervan worden afgeweken. Dit ter beoordeling van de therapeut. Alle therapeuten werken volgens de privacy - en bejegeningsnormen zoals vermeld op onze website. Behandelingen die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd, kunnen voor 75 % van de kosten in rekening gebracht worden.

Behandeling aan huis
Indien de huisarts of specialist dit nodig acht en hiervoor een verwijzing geeft, behandelen wij u ook aan huis.

Bejegening
Voor het omgaan met en het behandelen van de cliënt / patiënt zijn een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt.

 • De werkwijze voor de behandeling van de patiënt / cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd.Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt / cliënt dit onmiddellijk aan te geven. Indien er door bv geloofsovertuiging bezwaar bestaat tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandeling, dient de patiënt / cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.
 • Als een patiënt / cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van de andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De patiënt / cliënt mag altijd zijn/haar voorkeur voor een therapeut uitspreken. De praktijk zal haar uiterste best doen om hiermee rekening te houden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en de patiënt / cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden ( bv een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt / cliënt gevraagd worden
 • De fysiotherapeut en eventuele begeleiders dienen zich tegenover de patiënt / cliënt respectvol te gedragen en informeel gedrag wat niet gewenst is achterwege te laten 
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met  patiënt / cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet worden of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de patiënt / cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden worden besproken
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

Hygiene
Wij verzoeken u in verband met de hygiëne een eigen badhanddoek mee te nemen.

Informatie
In de wachtkamer vindt u brochures over diverse onderwerpen aangaande gezondheid en fysiotherapie. Deze brochures mag u meenemen.

Klachten 
Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn; toch kan het zijn dan u niet (geheel) tevreden bent. Laat het ons weten, zodat wij het samen met u kunnen oplossen!  Hoe kunt u dat doen?

Conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is de praktijk aangesloten bij een door de minister erkende geschillencommissie. Op de hierboven genoemde website kunt u lezen hoe u in contact kunt komen met een klachtenfunctionaris en hoe zij een klacht of geschil kunnen indienen.

Voor meer informatie zie: KLACHTENREGELING

Legitimatie
De wetgever verplicht ons om uw identiteit vast te stellen. Bij inschrijving zijn wij daarom verplicht om naar uw legitimatie te vragen. Wilt u zo vriendelijk zijn uw paspoort, rijbewijs of ID kaart mee te nemen.

Parkeren
Parkeren in de directe omgeving van beide locaties is gratis.

Patiënt tevredenheid
Wij zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze zorg. Uw mening is daarbij van groot belang. Zodoende houden wij regelmatig tevredenheidsenquetes. Het kan dus zijn dat u een E-mail ontvangt en wordt uitgenodigd om een enquete in te vullen. Laat ons weten indien u hiertegen bezwaar heeft.

Patiëntendossier
U heeft het recht uw eigen patiëntendossier in te zien. 

Privacy
Alle persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en bewaard conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees meer

Verwijsbrief
Sinds 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk mag u nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar in principe hoeft dat niet meer. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld alsnog doorsturen naar de huisarts.

Wet elektronische gegevens uitwisseling in de zorg

Een zorgverlener is vanaf 1 juli 2017 verplicht om zijn/ haar client te informeren over de elektronische gegevensuitwisseling en toestemming te vragen voor het beschikbaar stellen van clientgegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem. Er wordt dus aan de client gevraagd of zij / hij ermee akkoord is dat andere zorgverleners (betrokken bij de behandeling) ook de medische gegevens via het elektronische uitwisselingssysteem kunnen raadplegen. Zorgverzekeraars, keuringsartsen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen krijgen geen toegang tot patientgegevens  via het elektronische uitwisselingssysteem.

Ook de zorgverleners van VonderFysioFit maken gebruik van een elektronisch patiëntendossier-dossier. Dit is echter alleen in te zien door de therapeut die u behandelt. Elektronische gegevensuitwisseling met  zorgverleners buiten de praktijk is (nog) niet mogelijk. Wel zijn wij verplicht uw huisarts te informeren als u geen verwijzing heeft en na afloop van de behandeling sturen wij uw huisarts of specialist een elektronisch verslag via Zorgmail of Zorgdomein.  Voor meer informatie zie: WET ELEKTRONISCHE GEGEVENS UITWISSELING

 

Contact

Tel: 010 - 41 91 353
Fax: 010 - 41 95 929
info@vonderfysiofit.nl

Locatie A

Vonder 52
3075 TP Rotterdam

Locatie B

Groene Hilledijk 342
3075 EC Rotterdam